โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

THE INTELLIGENCE PROJECT

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาศักยภาพทางการเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Download iOS Application

Download Android Application